Nafta i gas

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes) - AOP

Oksidirajuća svojstva ozona, koji stimuliše biološko pročišćivanje čistog kiseonika i ima visoku rashladnu moć, zajedno sa hemijskom inercijom tečnog azota, predstavlja osnovu za savremene tehnologije zaštite životne sredine koje nudi kompanija SOL za kontrolu štetnih emisija i oporavak kontaminiranih područja.

Kod prerade podzemnih voda a naročito tehnologije Pump & Treat (pumpanje i prerada), upotreba ozona dobijenog od čistog kiseonika omogućava oksidaciju nekoliko hemikalija sadržanih u vodi nakon kontaminacije, kao što su fenoli, jedinjenja ugljovodonika dugog lanca i ne-biorazgradivi COD.

Kod Bioventing prerada (bio-ventilacija), upotreba čistog kiseonika ili vazduha obogaćenog čistim kiseonikom može u znatnoj mjeri ubrzati kinetiku bioloških oksidacionih reakcija i skratiti vrijeme potrebno za oporavak područja koje je u pitanju.

Podzemne vode koje sadrže određene vrste zagađivača, naročito isparljive hemikalije (npr. rastvarače hlorida) se mogu podvrgnuti procesu stripovanja vazduhom kako bi se smanjila koncentracija ovih zagađivača u vodi, čime se oni prenose u vazduh koji se zatim podvrgava procesu kriogene eliminacije pomoću tečnog azota kako bi se zagađivači zgusnuli i kako bi se lakše uklonili i poslali specijalizovanim postrojenjima za njihovu preradu.

Upotreba tehnologija koje nudi kompanija SOL ne samo što omogućuje efektivnu preradu emisija ili oporavak tretiranih područja već takođe i garantuje zavidnu fleksibilnost u izboru tajminga i operativnih metoda za upravljanje aktivnošću, uz postizanje istih rezultata uz bolju kontrolu i smanjenje vremena prerade.

 

Gasovi

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas