Obuka

Kontinualna obuka je sastavni dio kulture SOL Grupe.

Širom Grupacije obuka se obavlja na terenu,a kada je to neophodno i na putu.

Sve nove zaposlene prati kompanijski mentor posebno zadužen za praćenje njihove integracije unutar kompanije, primjenom najpodesnijih metoda i vremenskih okvira u svakom pojedinačnom slučaju.

Specijalni kursevi obuke, koje drže interni i eksterni instruktori, se organizuju svake godine od strane svakog menadžmenta uz izradu godišnjeg plana u bliskoj saradnji sa menadžmentom zaposlenih.