SOL za Zdravstvo

Sistemi distribucije medicinskih sredstava i uređaja

 Tehnički propisi i nacionalna i regionalna zakonska ograničenja vezana za dizajn postrojenja za distribuciju medicinskih gasova, za vakuumiranje i evakuaciju anestetičkih gasova, su evoluirali u velikoj mjeri proteklih godina.

Kompanija SOL je bila prva kompanija koja je, 1998. godine, dobila sertifikat za svoj Sistem upravljanja kvalitetom, bezbjednošću i zaštitom životne sredine za CE oznaku, kao medicinski uređaj za centralizovane sisteme distribucije medicinskog gasa.

Osoblje sačinjeno od specijalizovanih tehničara, prisutno širom Evrope, posvećeno je projektovanju, izradi i tehničkom upravljanju postrojenjima za medicinske gasove, u skladu sa harmonizovanim tehničkim standardima UNI EN ISO 7396-1 i UNI EN ISO 7396-2. Pored toga, kompanija SOL snabdjeva zdravstvene ustanove i upravlja širokim opsegom medicinskih uređaja podržavajući isporuku i rukovanje medicinskim gasovima.

SOL Grupa upravlja globalnim servisima za održavanje i praćenje elektromedicinskih aparata, primjenom računarskih sistema koji obezbjeđuju mogućnost praćenja aktivnosti tokom vremena i u datom trenutku.

Aktivno učešće stručnjaka kompanije SOL na tehničkim okruglim stolovima o propisima sa ISO i UNI, obezbjeđuje dostupnost stručnjaka, promotera najinovativnijih rješenja, kada se nova zdravstvena struktura implementira ili kada se postojeći distributivni cjevovodi usklade sa propisima.

 

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas