Uslovi

Ovaj sajt ima za cilj samo da pruži opšte informacije o SOL Grupi i o uslugama kompanije, uložiće se svaki mogući napor kako bi na taj način pružene informacije, u vrijeme njihovog postavljanja na stranicu, bile ažurirane, kao i maksimalno tačne i potpune. SOL Grupa ne garantuje ni na koji način da su podaci objavljeni na sajtu ili oni do kojih se može doći posredstvom sajta tačni i iscrpni i zadržava pravo na izmjene ili dopune sadržaja objavljenih dokumenata i/ili programa obuhvaćenih samom stranicom, bez prethodnog obavještenja.  

SOL Grupa ne preuzima bilo kakvu odgovornost u vezi sa greškama, netačnostima i propustima u pogledu informacija dostupnim na sajtu ili posredstvom samog sajta, uopšte, za bilo kakvu štetu, bilo direktnu ili posljedičnu, koja je posljedica nemogućnosti da se pristupi stranici, upotrebe informacija objavljenih na sajtu ili posredstvom sajta, bilo kakve greške softvera ili kontaminacije po pristupanju stranici ili povezivanja ili preuzimanja materijala sa stranice.  

Prava na intelektualnu svojinu za sva dokumenta koji se nalaze na stranici i za sve elemente koji čine sajt pripadaju isključivo SOL Grupi, a ona ne daje nikakvu dozvolu niti prava osim onih koji se odnose na konsultacije o stranici. Posebno, brend i druga prava intelektualne svojine koji su navedeni na internet stranici su u vlasništvu SOL Grupe ili odobrene od strane trećih lica SOL Grupi za korištenje.  

SOL Grupa ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i funkcionisanje drugih sajtova dostupnih posredstvom ovog sajta. Postojanje linka ne podrazumijeva odobrenje ili prihvatanje odgovornosti SOL Grupe, jer su te stranice nezavisne od SOL Grupe, koja nije u mogućnosti da vrši kontrolu nad njima.
Informacije objavljene na ovom sajtu imaju čisto informativne i savjetodavne svrhe i ne podrazumijevaju bilo kakav profesionalni odnos sa korisnikom i/ili sa bilo kojim licem koje posjećuje stranicu; ne treba ga smatrati kao konsultanta, niti on podrazumijeva profesionalni odnos sa klijentom. Od korisnika se stoga izričito i eksplicitno traži da ne djeluje isključivo na osnovu informacija sadržanih na ovom sajtu.
Ukoliko su prisutni, dijelovi sajta obilježeni kao "komentari" su dostupni korisnicima Interneta da komuniciraju međusobno. Protivno je pravilima da se koriste za postavljanje sadržaja koji krše prava trećih lica ili su na bilo koji način nezakoniti ili nelegitimni. Postavljanje sadržaja u ovim oblastima podrazumijeva da je korisnik pročitao ovaj dio sa pravilima i uslovima i da se složio sa njima. SOL Grupa ni na koji način nije odgovorna za bilo koji materijal postavljen u ovim oblastima pošto nema nikakvu kontrolu nad njima. U slučaju da korisnik primjeti nelegalno ponašanje, molimo ga da obavijesti info@vivisol.it

U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa pristupom ili korišćenjem stranice, preuzimanjem ili korišćenjem poslatog materijala, ili sa bilo kojim drugim pitanjem između korisnika i vlasnika sajta ili bilo kojim drugim subjektom koji je sarađivao, sarađuje ili će sarađivati za stvaranje i upravljanje sajta, korisnik prihvata nadležnost Italije, u svakom slučaju, da će mjerodavni zakon biti onaj koji važi u Italiji u vrijeme spora, nezavisno od prebivališta ili lokacije sjedišta korisnika. Sud u Milanu ima isključivu nadležnost nad svakim sudskim sporom.
Usluge se pružaju, proizvode i njima se upravlja direktno od strane SOL Grupe ili drugih subjekata sa kojima SOL Grupa ima dogovor.  

Pretplatom na uslugu biltena, podrazumijeva se da je korisnik pročitao ovaj dio sa pravilima i uslovima, uključujući i politiku privatnosti i da se složio sa njima. U slučaju da nema pretplate, usluga bilten, neće se pružati. Politike privatnosti trećih pružaoca usluga, mogu se provjeriti na njihovim relevantnim sajtovima.