Rad sa nama

Transparentnost, lojalnost, nepristrasnost, poštenje, integritet, neprekidna posvećenost kvalitetu, kontinualnom unaprjeđenju bezbjednosti na radnom mjestu i poštovanje životne sredine, su osnovne vrijednosti koje SOL Grupacija želi da vidi i konstantno ohrabruje kod svojih zaposlenih.

SOL Grupa vjeruje da je moguće razviti i unaprijediti performanse iznad svega kroz kvalitetne ljudske resurse.

Svi zaposleni u svakoj od kompanija unutar Grupacije, bez obzira na njihove uloge i ugovore pod kojim su angažovani u kompaniji, odgovorni su za ciljeve čije postizanje im je dodjeljeno i stoga moraju imati ovlaštenja unutar njihovih limita odgovornosti i uz poštovanje organizacije, za donošenje odluka i rad sa dobrim stepenom autonomije, uz snažan, lojalan odnos prema kompaniji.

Glavni stimulans koji nam daje mogućnost da unaprijedimo naš profesionalizam moramo pronaći u nama samima: u našoj radoznalosti, u odlučnosti sa kojom se borimo sa novim izazovima, u našoj želji da učimo i da se suočavamo sa novim stvarima.

U kompanijama iz Grupacije ne smije postojati prostor za nedostatak poštovanja, netoleranciju, zabranjeno uslovljavanje, nelagodu, zlostavljanje ili diskriminaciju bilo koje vrste. Ovaj princip se ne smije zaobići ni na koji način niti iz bilo kog razloga i mora se primjenjivati na sve, na svim nivoima i pod svim okolnostima.

SOL Grupa je dužna da kreira i održava radno okruženje u kom lične karakteristike ne smiju biti uzrok bilo kakve diskriminacije.

SOL Grupa je konstantno angažovana na poštovanju nacionalnih propisa o radu u svakoj zemlji u kojoj posluje, kao i međunarodnih konvencija i preporuka uključujući rezolucije međunarodnih tijela kao što su ILO (Međunarodna Organizacija o Radu) i UN (Organizacija Ujedinjenih Nacija).