Nafta i gas

Klausov postupak

Sulfidna jedinjenja prisutna u ugljovodonicima se uklanjaju rafinisanjem proizvoda u okviru hidro-desumporizacionim procesima: glavni proizvod ovih procesa je vodonik-sulfid – H2S – koji se kasnije obrađuje kako bi se dobio elementarni sumpor primjenom Klausovog postupka. Mehanizam reakcije u okviru ovog procesa počinje reaktivnom fazom u kojoj H2S oksidira u kontrolisanim uslovima kako bi se dobio ugljen-dioksid primjenom atmosferskog kiseonika: za smanjenje zapremine procesnog gasa, dobijanje više temperature sagorjevanja i povećanja proizvodnog kapaciteta postojećeg postrojenja, potreban vazduh se može integrisati sa čistim kiseonikom. Zahvaljujući stečenom iskustvu, kompanija SOL može pružiti svojim korisnicima proizvode, usluge i savremene i efikasne tehnologije kako bi zadovoljila, na fleksibilan i efektivan način, potrebe za kiseonikom kod različitih tehnologija zasnovanih na Klausovom postupku dostupnih na tržištu, koje mogu dobro iskoristiti više nivoe obogaćivanja kiseonikom i zahtjevati upotrebu posebnih gorionika podesnih za iskorišćenje kiseonika u reaktivnim pećima za ovu opciju procesa.

 

Gasovi

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas