Obrada metala

Hlađenje, kriogeno spajanje skupljanjem

Kako bi se unaprijedila određena mehanička svojstva i dimenzionalna stabilnost određenih čelika koji posjeduju takve karakteristike da se njihova kriva na kraju martenzitne transformacije nalazi ispod sobne temperature, preporučuje se obavljanje dodatne toplotne obrade kriogenim gasom (na temperaturama čak do -120°C) kako bi se dobila potpuna transformacija rezidualnog austenita. Ova obrada se može obaviti primjenom kriogenih kabineta zajedno sa kriogenim proizvodima (tečnim azotom ili tečnim ugljen-dioksidom), postrojenjima za distribuciju sa vakuum izolovanim vodovima podesnim za prenos gasova u tečnom stanju iz kriogenih kabineta. Kompanija SOL takođe nudi stručne konsutantske usluge za projektovanje procesa, puštanje u rad i optimizaciju.

Kriogeni gas se takođe koristi za omogućavanje prisilnog spajanja dvije mehaničke komponente hlađenjem komponente koja ima ulogu spoja, kroz proces koji se naziva kriogeno spajanje skupljanjem, ili zagrijavanjem komponente koja ima ulogu kućišta. Kompanija SOL isporučuje postrojenja za kriogeno spajanje skupljanjem po sistemu ključ u ruke, koja se sastoje od skladišta kriogenog gasa (azot ili ugljen-dioksid), postrojenja za distribuciju, kontrole bezbjednosti i nivoa popunjenosti radne komore, i pruža konsultantske usluge u vezi sa procesom spajanja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas