Energija i Okolina

Prerada mikro-zagađivača, rezidualnih boja, dezinfekcija - Ozon

Upotreba ozona dobijenog iz čistog kiseonika za preradu i eliminisanje mikro-zagađivača u otpadnim vodama, na primjer surfaktanata, ne-biorazgradivih COD, rezidualnih boja ili za konačnu dezinfekciju, predstavlja tehnologiju koja se često mora primjenjivati u postrojenjima za preradu otpadnih voda, obično u okviru tercijarne faze a takođe i u određenim situacijama prije biološke faze, naročito radi povećanja BOD/COD odnosa u vodi koja se prerađuje.

Ozon je veoma oksidirajući gas dobijen iz kiseonika primjenom električne energije. On je nestabilni molekul koji teži spontanom raspadu ponovo formirajući kiseonik (vrijeme poluraspada na 20°C: oko 30 minuta), pa se stoga ne može skladištiti već se mora proizvesti direktno na mjestu upotrebe.
Najsavremenije tehnologije proizvodnje ozona omogućavaju nivoe konverzije čistog kiseonika koji se koristi kao sirovina veće od 16% i efikasnost iskorišćenja od skoro 100%: proizvodnja ozona od čistog kiseonika u velikoj mjeri smanjuje ujedno i visinu investicije i potrošnju električne energije u sistemu za proizvodnju ozona u poređenju za sistemima koji koriste vazduh. Specifične karakteristike kiseonika koji nudi kompanija SOL produžavaju vijek trajanja postrojenja zahvaljujući veoma niskom sadržaju vlage koja, ukoliko je prisutna u potencijalno nekontrolisanim količinama, na primjer kada se koristi kompresovani vazduh, može dovesti do čestih kvarova.

Pomoću Ecojet® tehnologije takođe je moguće ponovo iskoristiti, na primjer u postrojenju za prečišćavanje vode, kiseonik koji oslobađa postrojenje nakon rastvaranja i iskorišćenja ozona; ovo omogućuje dodatne uštede i povećanje ukupne efikasnosti prerade.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas