Kursevi obuke

Bezbjedna upotreba gasova

Zaštita zdravlja i bezbjednosti ljudskih resursa predstavlja osnovnu i suštinsku vrednost SOL Grupe, a iz tog razloga kompanija SOL promoviše kurseve obuke za svoje korisnike o bezbjednoj upotrebi gasova. Ovo su teoretski i praktični kursevi, skrojeni prema korisničkim potrebama i specifičnostima, zasnovani na skoro jednom vijeku iskustva u ovom sektoru.

Kursevi zavarivanja

Kursevi o bezbjednosti na radnom mestu u skladu sa zakonskom uredbom 81/2008

Važan dokument vezan za zdravlje i bezbjednost radnika, je evropska direktiva 89/391/CEE od 13. juna 1989. koja sadrži minimalne uslove za zdravlje i bezbjednost koji važi za čitavu Evropu. U Italiji, uredba koja implementira direktivu 89/391/CEE od 13. juna 1989., je poznata kao „Jedinstveni tekst o zdravlju i bezbjednosti na radnom mestu“ (TUSL).

Među odredbama TUSL je takođe i obaveza obuke i informisanja osoblja uključenog u radne aktivnosti.

Ove informacije i obuka moraju pokriti makar sljedeće stavke:

  • opasnosti i specifični rizici radnih aktivnosti i preventivne i zaštitne mjere, kao u dokumentu za procjenu rizika;

  • opasne karakteristike gasova i ostalih hemijskih proizvoda koji se koriste u proizvodnim procesima, kao u bezbjednosnim listovima;

  • bezbjednosni propisi za radne aktivnosti koje se obavljaju, kao u procedurama, propisima i ostalim dokumentima kompanije;

  • prva pomoć, plan prevencije požara i interni plan uzbunjivanja u slučaju opasnosti.

Obuka se mora pružiti u slučaju:

  • novog zapošljavanja;

  • prenosa ili promjene zaduženja radnika;

  • uvođenja nove opreme, tehnologija ili opasnih supstanci;

  • uvođenja novih propisa ili izmjena postojećih propisa;

  • ažuriranja procjene rizika;

i mora se u svakom od ovih slučajeva redovno ponavljati.

Kompanija SOL je ovlaštena za sprovođenje ove vrste kurseva za svoje korisnike, izdavanje validnih atesta u skladu sa TUSL nakon test provjere stečenog znanja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas